Sài Gòn Sport City – Xử lý nền

Sài Gòn Sport City – Xử lý nền

CĐT: Công ty TNHH Sài Gòn Sport City (Keppel land)

Hạng mục: Xử lý nền bằng phương pháp bấc thấm hút chân không;

Năm: 2019 – 2021