Khách sạn Wink – 178 Trần Phú – Cọc khoan nhồi D1200 và tường vây D600