Khách sạn Wink – 75 NBK – Cọc khoan thả D600 và tường vây D600