Nhà Câu lạc bộ Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Nhà Câu lạc bộ Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Project/ Dự án: Renovate/Upgrade Lecture Hall B2A And B2B/ Cải Tạo Nâng Cấp Giảng Đường B2A Và B2B

Client/ Chủ đầu tư: HCM University of Technology/ Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM

Sponsor/ Tài trợ chính: Bach Khoa Alumni/ Cựu Sinh Viên Phú Thọ – Bách Khoa (BKA)

Design/ Tư vấn Thiết kế: THADICO Architectural Design LTD./ Công ty TNHH Thiết kế Kiến trúc THADICO

Main Contractor/ Nhà thầu chính: NEGEN JSC./ Công ty CP Đầu tư Xây dựng NEGEN